Tài sản thanh lý của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thái Nguyên

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản như […]

Xem thêm

Tài sản thanh lý của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Phú Bình: 01 xe chở rác thải, nhãn hiệu: DONGFENG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN                Công ty Đấu giá Hợp danh Việt […]

Xem thêm

02 chiếc xe máy và 14 chiếc điện thoại các loại (Chi tiết như phụ lục kèm theo)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-dau-gia-tai-san-2016-280115.aspx Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 […]

Xem thêm